ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (13η) 
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
3. Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Κατερίνης (ΟΠΔ) 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’), ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
4. Ανάκληση της 495/2018 απόφασης Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΜΣΡΩΕΤ-Ι2Υ) με θέμα “Τροποποίηση, συμπλήρωση και αναδιατύπωση του κανονισμού χρήσης και λειτουργίας παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων κλπ Δήμου Κατερίνης αναφορικά με την αυθαίρετη χρήση – κυρώσεις (685/2016 ορθή επανάληψη απόφαση ΔΣ - ΑΔΑ:7ΤΛΡΩΕΤ-ΤΕ4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)” και εκ νέου λήψη αυτής 
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
5. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών 
Εισηγητές: Λάζος Ντόντης, Δημήτριος Ντούρος, Νικόλαος Παπαζιώγας, Παρθένα Μακρίδου, Δημήτριος Βαϊνάς, Κων/νος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχοι
6. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
7. Έγκριση υποβολής αιτήματος κατ’ άρθρο 159 του ν. 4483/2017 περί προσωρινής μετεγκατάστασης ειδικών κοινωνικών ομάδων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
8. Λήψη απόφασης για αποδοχή της απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου για την ένταξη του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου στη Δ.Ε. Κατερίνης» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2018»
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
9. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση – αποκατάσταση δημοτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Πιερίων” (αριθμ. μελέτης 61/2015)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
10. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
11. Κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου στη Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης στη συμβολή των οδών Ανδρούτσου & Αβέρωφ γωνία
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
12. Αποδοχή της παραχώρησης από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟ.Δ.Σ.Α Κεντρικής Μακεδονίας της λειτουργίας του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων  (ΣΜΑ) Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
13. Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
14. Ανάκληση της 351/2018 απόφασης Δ.Σ. (ΑΔΑ: 60ΒΓΩΕΤ-7Χ1) και λήψη νέας για την έγκριση του ισολογισμού εκκαθάρισης της Κατασκευαστικής Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης – Ελαφίνας Α.Ε. ΟΤΑ
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας
15. Ανάκληση της 352/2018 απόφασης Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΡ87ΩΕΤ-ΝΞΓ) και λήψη νέας για την αποδοχή του προϊόντος εκκαθάρισης της Κατασκευαστικής Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης – Ελαφίνας Α.Ε. ΟΤΑ
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας
16. Ανάκληση της 353/2018 απόφασης Δ.Σ. (ΑΔΑ: Ω4Κ8ΩΕΤ-1Α9) και λήψη νέας για την έγκριση λήξης εκκαθάρισης και λύσης της Κατασκευαστικής Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης – Ελαφίνας Α.Ε. ΟΤΑ
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας
17. Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης για την τροποποίηση του πίνακα ΟΠΔ – στοχοθεσίας για το έτος 2018
Εισηγητής: Θεόδωρος Παυλίδης, Πρόεδρος Ο.Π.Π.Α.Π.
18. Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης για την τροποποίηση του πίνακα ΟΠΔ – στοχοθεσίας για το έτος 2018
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Πρόεδρος Δ.Ω.Κ.
19. Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης για την τροποποίηση του πίνακα ΟΠΔ – στοχοθεσίας για το έτος 2018
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.  
Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:
1. Βουλευτές Ν. Πιερίας
2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας 
3. Τοπικά Μ.Μ.Ε.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
2. Γραφείο Δημάρχου
3. Γενικό Γραμματέα Δήμου
4. Διευθύνσεις Δήμου (email)
5. Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων