ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε στην 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 24 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017
Εισηγητής Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

3. Έγκριση της μελέτης της υπηρεσίας με τίτλο: «Μεταφόρτωση και μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης για την λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Κατερίνης με τον ΦΟΔΣΑ Κ.Μ.» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου "Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση - βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας" (κωδ. MIS 3748800) 32/2012 μελέτη
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

5. Έγκριση αρδευτικής περιμέτρου αρδευτικού έργου Αρωνά, Δ.Ε. Ελαφίνας
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

6. Αποδοχή χρηματοδότησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

7. Αντικατάσταση υδρονομέα άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Γανόχωρας λόγω παραίτησης του αρχικά εκλεχθέντος
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

8. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες των αρδευτικών υποδομών του Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 240.000,00€ εκτός του ΦΠΑ, έγκριση της αριθ. 50/2017 μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης της προμήθειας με την ανοιχτή διαδικασία του ά.27 του Ν.4412/2016, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

9. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης ως προς την ομάδα Γ (σωληνώσεις υδραυλικών δικτύων) που αφορά την "Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού αντλιοστασίων και υλικών αρδευτικών δικτύων Δήμου Κατερίνης"
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

10. Κατακύρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης της παρ.2.α του ά.32 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση των ομάδων 1, 2 & 3 της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 3/2017)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 2ου ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ», αρ. μελ.: 56/2015
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

12. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

13. Έγκριση της εταιρικής συμφωνίας του Δήμου Κατερίνης ως εταίρου στο έργο (project) REACT του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Ευρώπη για τους Πολίτες” (Europe for Citizens)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

14. Έγκριση εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού – παραλίας με δημοπρασία σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 της Αριθ. ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΞ2017-ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017 των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας έως 31-12-2017
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

15. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

16. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

17. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
Εισηγητής: Ροδή Ελευθεριάδου, αντιδήμαρχος

18. Συμπλήρωση της 190/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα " Έγκριση διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας "Συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κατερίνης" προϋπολογισμού 33.700,00 ευρώ"
Εισηγητής: Ροδή Ελευθεριάδου, αντιδήμαρχος

19. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων – δράσεων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης των πολιτών και των μαθητών για τη διαχείριση των απορριμμάτων, την ανακύκλωση υλικών και την παραγωγή κομπόστ από οργανικά απόβλητα και ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00 € (με ΦΠΑ) για την κάλυψη των σχετικών δαπανών»
Εισηγητής: Ροδή Ελευθεριάδου, αντιδήμαρχος

20. Ορισμός εκπροσώπων του δήμου για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Θεάτρων Κινηματογράφων
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

21. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του ΟΠΠΑΠ για τη διοργάνωση του πανελλήνιου πρωταθλήματος στίβου εφήβων - νεανίδων
Εισηγητής: Θεόδωρος Παυλίδης, πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ

22. Έγκριση συνδιοργάνωσης ενημερωτικής εκδήλωσης με το Ινστιτούτο Πολιτικών Μελετών "Κέντρο Αστικής Μεταρρύθμισης" με θέμα "Η Αστική Μεταρρύθμιση στην Ελληνική Περιφέρεια - Ατζέντα Ελλάδα 2030" στον προαύλιο χώρο της πρώην οικίας Τσαλόπουλου
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

23. Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο χρήσης 2016 της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

24. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

Η Πρόεδρος

Καλλιόπη Τζουμέρκα