ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (13η)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
3. Τροποποίηση, συμπλήρωση και αναδιατύπωση του κανονισμού χρήσης και λειτουργίας παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων κλπ Δήμου Κατερίνης αναφορικά με την αυθαίρετη χρήση – κυρώσεις (685/2016 ορθή επανάληψη απόφαση ΔΣ - ΑΔΑ:7ΤΛΡΩΕΤ-ΤΕ4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
4. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητές: Λάζος Ντόντης, Δημήτριος Ντούρος, Νικόλαος Παπαζιώγας, Παρθένα Μακρίδου, Δημήτριος Βαϊνάς, Κων/νος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχοι
5. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
6. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
7. Παραχώρηση στη ΔΕΥΑ Κατερίνης της νέας ερευνητικής υδρογεώτρησης που κατασκευάστηκε στην Τ.Κ. Σεβαστής (συντεταγμένες ΕΓΣΑ1987 x=375941 y=4467177) στα πλαίσια του έργου: “Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στην Τ.Κ. Σεβαστής, Δ.Ε. Κορινού, Δήμου Κατερίνης” (αρ. μελέτης 138/2017)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στην Τ.Κ. Σεβαστής, Δ.Ε. Κορινού, Δήμου Κατερίνης” (αρ. μελέτης 138/2017)”
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
9. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή 2ου χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση Αηδημητρινά (αρ. μελ. 88/2013)”
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
10. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας ΒΑΤΑΝ», αρ. μελέτης 40 /2009
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
11. Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
12. Έγκριση επιχορήγησης του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου “Ολύμπιοι Κατερίνης”
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
13. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Πρόεδρος ΔΕΠ

 

Η Πρόεδρος

Καλλιόπη Τζουμέρκα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:


1. Βουλευτές Ν. Πιερίας
2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας
3. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:


1. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
2. Γραφείο Δημάρχου
3. Γενικό Γραμματέα Δήμου
4. Διευθύνσεις Δήμου (email)
5. Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων