ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την 26η Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης για παραίτηση από το δικόγραφο της ασκηθείσας από 27/03/13 και με αριθμό κατάθεσης 815/28-03-13 αίτησης για τον οριστικό προσδιορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης, ύστερα από εισήγηση της Ο.Ε..

 

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας αποστολής καταστάσεων στο ΥΠ.ΕΣ. (03/08/2018) για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου.

Η Πρόεδρος

Καλλιόπη Τζουμέρκα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:
1. Βουλευτές Ν. Πιερίας
2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας
3. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
2. Γραφείο Δημάρχου
3. Γενικό Γραμματέα Δήμου
4. Διευθύνσεις Δήμου (email)
5. Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων