ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 5 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (9η)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

3.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητές: Λάζος Ντόντης, Δημήτριος Ντούρος, Νικόλαος Παπαζιώγας, Παρθένα Μακρίδου, Δημήτριος Βαϊνάς, Κων/νος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχοι

4.Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

5.Τροποποίηση της 41/2018 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων»
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

6.Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

7.Τροποποίηση της 685/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση – συμπλήρωση της 589/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Κανονισμός χρήσης και λειτουργίας παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων κλπ Δήμου Κατερίνης”, όπως ισχύει ύστερα από τις 386/2017, 4/2018, 109/2018, 260/2018 και 308/2018 αποφάσεις Δ.Σ.
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

8.Τροποποίηση της 590/2016 απόφασης ΔΣ με θέμα «Καθορισμός τελών από τη χρήση Κ.Χ. πλατειών πεζοδρόμων κλπ Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

9.Τροποποίηση της 89/2017 απόφασης Δ.Σ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 271/2018 απόφαση Δ.Σ., περί μεταβίβασης των τηλεφωνικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας του δημάρχου, του προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, των αντιδημάρχων και του γενικού γραμματέα στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

10.Εξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης Δήμου – δημοτών, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

11.Παραχώρηση χρήσης χώρου εντός του Κοινοτικού Καταστήματος Περίστασης στην Ένωση Στρατιωτικών ΠΕ Πιερίας
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

12.Παραχώρηση χρήσης γραφείων του πρώην Δημαρχείου Ελαφίνας στους Συλλόγους της Κοινότητας Παλαιού Κεραμιδίου
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

13.Έγκριση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης της Κατασκευαστικής Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης – Ελαφίνας Α.Ε. ΟΤΑ
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

14.Έγκριση ισολογισμού εκκαθάρισης της Κατασκευαστικής Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης – Ελαφίνας Α.Ε. ΟΤΑ
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

15.Αποδοχή προϊόντος εκκαθάρισης της Κατασκευαστικής Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης – Ελαφίνας Α.Ε. ΟΤΑ
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

16.Έγκριση λήξης εκκαθάρισης και λύσης της Κατασκευαστικής Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης – Ελαφίνας Α.Ε. ΟΤΑ
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

17.Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

18.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

19.Έγκριση μελέτης του έργου αγροτικής οδοποιίας με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» στο πλαίσιο της Δράσης 5 «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα » της υποδράσης 1 «Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική Γή και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» (1η Πρόσκληση στο τοπικό πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 της ομάδας τοπικής δράσης «Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ») (Α.Μ. 53/2018)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

20.Υποβολή πρότασης έργου αγροτικής οδοποιίας με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» στο πλαίσιο της Δράσης 5 «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα » της υποδράσης 1 «Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική Γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» (1η Πρόσκληση στο τοπικό πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 της ομάδας τοπικής δράσης «Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ»)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

21.Λήψη απόφασης για τoν ορισμό του Δήμου Κατερίνης ως φορέα λειτουργίας και συντήρησης καθώς και την ανάληψη λειτουργίας και συντήρησης του έργου αγροτικής οδοποιίας με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, Δ.Ε.ΚΟΡΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»ΑΜ:53/2018 στο πλαίσιο της Δράσης 5 «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα » της υποδράσης 1 «Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική Γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» (1η Πρόσκληση στο τοπικό πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 της ομάδας τοπικής δράσης «Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ»)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

22.Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα και αναγκαιότητα του έργου αγροτικής οδοποιίας με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, Δ.Ε.ΚΟΡΙΝΟΥ,ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»ΑΜ:53/2018 στο πλαίσιο της Δράσης 5 «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα » της υποδράσης 1 «Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική Γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» (1η Πρόσκληση στο τοπικό πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 της ομάδας τοπικής δράσης «Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ»)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

23.Λήψη απόφασης για τον ορισμό ομάδας έργου και υπεύθυνου έργου, για το έργο αγροτικής οδοποιίας με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» στο πλαίσιο της Δράσης 5 «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα » της υποδράσης 1 «Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική Γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» (1η Πρόσκληση στο τοπικό πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 της ομάδας τοπικής δράσης «Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ»)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

24.Έγκριση χορήγησης Παράτασης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή 2ου χωμάτινου Ταμιευτήρα στη θέση Αηδημητρινά»
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

25.Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» προϋπολογισμού 74.237,50 ευρώ εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του Ν.4412/2016
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

26.Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΤΡΑΣ, ΕΛΑΦΙΝΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΟΥ, ΠΙΕΡΙΩΝ 2017-2018» προϋπολογισμού 80.637,50 ευρώ εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του Ν.4412/2016
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

27.Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2017-2018» προϋπολογισμού 120.430,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του Ν.4412/2016
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

28.Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΤΡΑΣ, ΕΛΑΦΙΝΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΟΥ, ΠΙΕΡΙΩΝ 2017-2018» προϋπολογισμού 120.930,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του Ν.4412/2016
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

29.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εξωραϊσμός κτίσματος υδατόπυργου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» (Α.Μ.52/2016)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

30.Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

31.Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του ά.32 του Ν.4412/2016 για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο Συντήρηση - Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού του Δήμου Κατερίνης εκτιμώμενης αξίας 26.803,89 ευρώ εκτός ΦΠΑ
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

32.Λήψη απόφασης για τη σύσταση και λειτουργία Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

33.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 02/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Π. Κεραμιδίου του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

34.Έγκριση διοργάνωσης – συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης και διάθεση πιστώσεων
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος

35.Έγκριση των αναλυτικών δράσεων και δαπανών στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης α) του 47ου Φεστιβάλ Ολύμπου, ύστερα από την 212/2018 απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: 7ΑΘΗΩΕΤ-Φ71) και β) της “Λευκής νύχτας”, ύστερα από την 299/2018 απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: Ψ2ΠΨΩΕΤ-73Ζ)
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος

36.Έγκριση μετάβασης δημοτικών συμβούλων στο Μόουσμπουργκ της Αυστρίας, προκειμένου να εκπροσωπήσουν το Δήμο στο φεστιβάλ του αδελφοποιημένου Δήμου για το έτος 2018
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος

37.Έγκριση των τευχών του διαγωνισμού για την: «Προμήθεια για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ3: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω Ότι Πετώ / Pay As You Throw & ΠΕ4: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών / Autonomous Composting Units, σε ό,τι αφορά τις Κατηγορίες Δαπάνης “Equipment” (Προμήθειες) & “Infrastructure & Works” (Υποδομή & Εργασίες), του Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «BIOWASTE», προϋπολογισμού 197.616,1 ευρώ εκτός του ΦΠΑ
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

38.Τροποποίηση της 709/2014 (ορθή) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Έγκριση λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου σε 12ωρη και 24ωρη βάση για το έτος 2015 και εφεξής”, όπως ισχύει ύστερα από την 240/2018 απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: 6ΘΩΑΩΕΤ-Δ5Ι)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

39.Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αιτήσεις δημοτών
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχος

40.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο «Αναθεώρηση των χρήσεων γης στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Κατερίνης και εναρμόνιση με το ισχύον Γ.Π.Σ. Κατερίνης»
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος σύμβουλος

41.Έγκριση προκαταρκτικών τεχνικών μελετών για την εκτέλεση έργων και προμηθειών
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

42.Έγκριση συνομολόγησης δανείου ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την εκτέλεση έργων και προμηθειών
Εισηγητής: Θεοδώρου Χρυσοβαλάντης, Γενικός Γραμματέας

43.Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας (ΟΠΠΑΠ) Δήμου Κατερίνης για τη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου Εφήβων – Νεανίδων
Εισηγητής: Θεόδωρος Παυλίδης, Πρόεδρος ΟΠΠΑΠ

44.Έγκριση της 25/2018 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. με θέμα “1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018”
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

45.Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των χρήσεων 2016 και 2017 της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

46.Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Η Πρόεδρος

Καλλιόπη Τζουμέρκα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:
1. Βουλευτές Ν. Πιερίας
2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας
3. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
2. Γραφείο Δημάρχου
3. Γενικό Γραμματέα Δήμου
4. Διευθύνσεις Δήμου (email)
5. Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων