Τροποποίηση της αριθ. 4745/2017 απόφασης Δημάρχου “Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 1 Μαρτίου 2017 μέχρι 31 Αυγούστου 2019”

Απόφαση

Ο Δήμαρχος Κατερίνης

αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61 και 92 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως ισχύουν

Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 1 Μαρτίου 2017 μέχρι 31 Αυγούστου 2019 και Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων μέχρι 31 Αυγούστου 2019.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την τροποποίηση της αριθμ. οι. 4745/7-2-2017 απόφασής του «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 1 Μαρτίου 2017 μέχρι 31 Αυγούστου 2019» όπως αυτή ισχύει ως εξής:

 

Όλο το κείμενο της απόφασης σε μορφή PDF εδώ

Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 61186/2014 απόφασης.

Απόφαση
Ο Δήμαρχος Κατερίνης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την τροποποίηση της αριθμ. οικ. 61186/17.09.2014 απόφασής του «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2017. Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2017», όπως αυτή ισχύει, ως κατωτέρω:

Όλο το κείμενο της απόφασης σε μορφή PDF εδώ

Ανάκληση Απόφασης και ορισµός Αντιδηµάρχου ως Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης

Ανάκληση της αριθµ. οικ. 56874/09.11.2015 (Α∆Α: 7Χ59ΩΕΤ-0ΣΧ) απόφασης και ορισµός Αντιδηµάρχου ως Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης.

Όλο το κείμενο της απόφασης σε μορφή PDF εδώ

ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχου ως Προέδρου της ∆ημοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης

Ο ∆ήμαρχος Κατερίνης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό της Αντιδημάρχου Καλλιόπης Τζουμέρκα – Μπατάλα ως Προέδρου της ∆ημοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του ∆ήμου Κατερίνης. Η παρούσα ισχύει από την κοινοποίησή της και μέχρι ανακλήσεως.