Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 1 Μαρτίου 2017 μέχρι 31 Αυγούστου 2019 και  Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων μέχρι 31 Αυγούστου 2019.  

Απόφαση
 
Ο Δήμαρχος Κατερίνης
αφού έλαβε υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61 και 92 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') “Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας” και ιδίως των άρθρων 87 και 88 αυτού 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.3 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α'): “Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις”
4. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α'): “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Κατερίνης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιους εβδομήντα εννιά (85.979) κατοίκους,
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος έχει έξι (6) Δημοτικές Ενότητες,
7. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6457/22-1-2018  αίτηση παραίτησης της κ. Ροδής Ελευθεριάδου 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την τροποποίηση της αριθμ. οικ. 4745/7-2-2017 απόφασής του «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 1 Μαρτίου 2017 μέχρι 31 Αυγούστου 2019», όπως αυτή ισχύει ως εξής:
Ορίζει Αντιδήμαρχο στη θέση της κ. Ροδής Ελευθεριάδου τον κ. Δημήτριο Βαϊνά και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
Ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου.  
Ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων. 
Εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου. 
Την ευθύνη συντήρησης και επισκευής των μεταφορικών μέσων και του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου. 
Την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης. 
Ευθύνη και εποπτεία εύρυθμης λειτουργίας και φύλαξης του Δημοτικού Αμαξοστασίου. 
Την ευθύνη διαχείρισης των καυσίμων του Δήμου. 
Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων και Αδρανών Υλικών. 
Ευθύνη και εποπτεία παροχής υπηρεσιών γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας για το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου. 
Την ευθύνη και εποπτεία καθαρισμού των ακτών. 
Καθαριότητα των Λαϊκών Αγορών. 
Εποπτεία του προσωπικού καθαριότητας σχολικών κτιρίων. 
Ευθύνη και εποπτεία του Γραφείου Κίνησης και των οχημάτων του Δήμου. 
Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. πρωτ. 8170/28-2-2017 απόφασή μας.
Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στις εφημερίδες του Νομού:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ,
ΠΟΛΙΤΕΙΑ,
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 
Ο Δήμαρχος Κατερίνης
 
 
Σάββα Χιονίδης