Τροποποίηση της αριθ. 4745/2017 απόφασης Δημάρχου “Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 1 Μαρτίου 2017 μέχρι 31 Αυγούστου 2019”

Απόφαση

Ο Δήμαρχος Κατερίνης

αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61 και 92 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως ισχύουν

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') “Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας” και ιδίως των άρθρων 87 και 88 αυτού

3. Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.3 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α'): “Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις”

4. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α'): “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”

5. Του Ν. 4479/17 (ΦΕΚ 94 Α/29-06-2017) “Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και άλλες διατάξεις”.

6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Κατερίνης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιους εβδομήντα εννιά (85.979) κατοίκους,

7. Το γεγονός ότι ο Δήμος έχει έξι (6) Δημοτικές Ενότητες,

8. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου

9. Την αριθ. 4745/07.02.2017 απόφαση Δημάρχου “Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 1 Μαρτίου 2017 μέχρι 31 Αυγούστου 2019”

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί την αριθ. 4745/07.02.2017 απόφαση “Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 1 Μαρτίου 2017 μέχρι 31 Αυγούστου 2019” στην παράγραφο 2 περί των αρμοδιοτήτων του Αντιδημάρχου Δημητρίου Ντούρου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

Η περίπτωση “• Ευθύνη και εποπτεία των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων” αντικαθίσταται ως εξής:

“•Ευθύνη και εποπτεία των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και χορήγηση των αδειών λειτουργίας”.

 

Ο Δήμαρχος Κατερίνης

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ